BankaİbanHesap Sahibi
Finansbank
TR02 0011 1000 0000 0060 5976 33
Yasin Mert Yılmaz
Garanti
TR85 0006 2001 0210 0006 6752 52
Yasin Mert Yılmaz
İş Bankası
TR03 0006 4000 001 62310 1081 57
Yasin Mert Yılmaz
CepteTeb
TR14 0003 2000 0000 0106 1273 69
Yasin Mert Yılmaz
Fibabank
TR60 0010 3000 0000 0050 1512 54
Yasin Mert Yılmaz